Khi một người dùng truy cập vào website của bạn, truy cập đó sẽ được chuyển đến máy chủ DNS gần nhất và tự động chuyển nó tới cơ sở hạ tầng chạy trên CMC Cloud.
Truy cập đó sẽ được điều hướng bới một máy chủ cân bằng tải (SLB), SLB sẽ tự động phân phối lưu lượng theo phương thức Round-robin giữa các máy chủ ECS. Cả hai cụm máy chủ Web và App đều có thể mở rộng trong các vùng sẵn có (AZ).
Để lưu trữ và quản lý dữ liệu, các máy chủ ứng dụng được kết nối tới máy chủ Database, với các tính năng như phục hồi dữ liệu sau thiên tai, backup dữ liệu, giám sát,..